Eesti keele õppekava B1

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Multilingua Keelekeskus OÜ

2. Õppekava nimetused:
B1-taseme eesti suhtluskeele täienduskoolitus, moodulid B1 ja B1.2
B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus
3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Eesti keel võõrkeelena“.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Suhtluskeele intensiivkursus koosneb 24 või 36 akadeemilisest tunnist kontaktõppest ja 12 või 24 tunnist iseseisvast õppest.
5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku A2 taseme eksami või on sooritanud Multilingua kodulehel oleva testi tasemel A2.

7. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.

8. Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 1. Mina ise ja minu pere
  Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 2. Haridus
  Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 3. Elukutse, amet ja töö
  Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 4. Teenindus ja kaubandus
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 6. Söök ja jook
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 7. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
 8. Keskkond, ilm ja loodus
  Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 9. Reisimine ja transport
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 10. Eluase ja kinnisvara
  Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 11. Enesetunne ja tervis
  Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine. E-tervis.
 12. Avalikud asutused
  Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.

Grammatika

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
 • Asesõna. Põhivormid.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
 • Küsisõnad.

10. Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

11. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

12. Õppekeskkonna kirjeldus.
Multilingua Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pärnu mnt. 16, 3. korrus.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kuus ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Multilingua Keelekeskuses avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga . Kõikides ruumides on internetiühendus. Multilingua Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:
www.keeleklikk.ee
www.miksike.ee
www.els.leveranse.com
www.ut.ee/keeleweb2
www.pangloss.eu
web.meis.ee/testest
kohanemisprogramm.tlu.ee
www.efant.ee
www.kutsekeel.ee/eestikeel
www.kke.ee
www.meis.ee/raamatukogu
www.koolielu.ee/waramu
www.estmigkomm.jimdo.com

M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
M. Simmul, I. Mangus „Tere taas!“
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
M. Pesti „K nagu Kihnu“
L. Kingissepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks“
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
M. Kitsnik „Eesti keel B1, B2“
K. Saarso „Käsikäes“
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“
Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
Põhiõpikud on „E nagu Eesti“ ja „Naljaga pooleks“.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest
 • Kirjutamine – oskab koostada seostatud teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Multilingua Keelekeskuse registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

õpetaja haridus Eesti keele õpetamise kogemus Multilinguas täiskasvanute õpetamise kogemus
1 Ly Leedu Kõrgem, eriala: eesti keel võõrkeelena. Lõpetas Tartu Ülikooli 1996.aastal. Töötab eesti keele õpetajana aastast 1996 Aastast 1999
Individuaalõppijad, avatud kursused tasemest A1 kuni tasemeni C1. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursused.Õpetanud eesti keelt järgnevate äriklientide töötajatele: Skype Eesti, Transferwise, Swedbank, Fujitsu, Helmes, USA Saatkond jpt. Osalenud õpetajana mitmetes eesti keele õpetamise projektides .
2 Ruta Bergman Kõrgem, eriala: saksa keele ja kirjanduse õpetaja. Lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli 2000. aastal. Töötab eesti keele õpetajana aastast 2002
Varssavi Ülikool, Ida-Euroopa Õpingute Keskuses oli eesti keele lektor aastatel 2003-2010
Aastast 2013
Individuaalõppijad, avatud kursused tasemest A1 kuni tasemeni C1. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursused.
Firmasiseste eesti keele kursuste läbiviimine ( Skype, Transferwise, Tallinna Euroopa Kool).
3 Annika Bauer Kõrgem, eriala: eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja
Lisaeriala-prantsuse keel. Lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli 2000. aastal.
Töötab eesti keele õpetajana aastast 1999. Aastast 1999
Individuaalõppijad, avatud kursused tasemest A1 kuni tasemeni C1. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursused.
Firmasiseste eesti keele kursuste läbiviimine( näiteks Skype Eesti). Osalenud õpetajana mitmetes eesti keele õpetamise projektides.
4 Alla Zarubina Kõrgem, eriala: eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja, lisaeriala – inglise keel. Lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli 2000. aastal. Töötab eesti keele õpetajana aastast 1999. Aastast 1999
Individuaalõppijad, avatud kursused tasemest A1 kuni tasemeni C1. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursused.
Firmasiseste eesti keele kursuste läbiviimine. Osalenud õpetajana mitmetes eesti keele õpetamise projektides.

18. Õppekava kinnitamise aeg: 1. Aprill 2016