Soome keele õppekava A1

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Multilingua Keelekeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:
A1-taseme soome suhtluskeele täienduskoolitus, moodulid A1 ja A1.2 (läbimurre).

3. Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Soome keel“.

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Suhtluskeele kursus koosneb 50 akadeemilisest tunnist kontaktõppest ja 34 tunnist iseseisvast õppest.

5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada soome keele õpingutega või on sooritanud Multilingua koduleheküljel oleva testi tasemele A1 või vähem.

7. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

8. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastat enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid
  Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, soome keele hääldus, Soome nimed, ankeediandmed, küsisõnad.
 2. Kodumaa, rahvused, keeled
  Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Soome ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled. Soome geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
 3. Haridus, elukutse, töö
  Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.
 4. Teenindus ja kaubandus
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.
 6. Söök ja jook
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused.
 7. Info meie ümber
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.
 8. Ilm ja loodus
  Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad.
 9. Reisimine, transport, puhkus
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
 10. Kodu ja olme
  Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine.
 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided
  Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis. Riietusesemed.
 12. Minu päev ja aeg
  Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

  Grammatika:

  • Soome ja eesti keele sarnasused ja erinevused;
  • isikulised asesõnad,
  • numbrid;
  • vokaalharmoonia;
  • verbitüübid ja tegusõnade pööramine olevikus;
  • eitus olevikus; olla-verbi lihtminevik;
  • astmevaheldus nimi- ja tegusõnadel;
  • enamlevinud nimisõnatüübid;
  • omistus: Minulla on …;
  • kO-küsimuse moodustamine;
  • pitää/tykätä-verbide kasutamine;
  • tegusõna+abitegusõna; nimetav (ka mitmuse nimetav), omastav, osastav, sise- ja väliskohakäänded;
  • omistusliited;
  • omastavat käänet nõudvad tegusõnad; ajaväljendid; ees- ja tagasõnad

10. Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

11. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:
Multilingua Keelekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pärnu mnt. 16, 3. korrus.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kuus ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Iga õpperuum on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Multilingua Keelekeskuses avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga, lisaks on õpetajate töö- ja puhkeruum, varustatud arvutite ja printeriga. Multilingua Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

 • S. Heikkilä Hyvin menee!
 • L. Silferberg Suomen kielen alkeisoppikirja
 • YLE TV „Supisuomea“ video- ja võrguõppekursus,
 • S.Latomaa „Mitä kuuluu?“ hääldus- ja kuulamisharjutused
 • Margit Kuusk Suomi Selväksi Eesti Keele Sihtasutus 1999
 • Kaare Sark soome keele õppekomplekt algajaile Hyvä-parempi-paras Tallinn 2009
 • Mai Frick Soome keel iseõppijale TEA Kirjastus Tallinn 2008

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

15.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Multilingua Keelekeskuse registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Soome keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele soome keele õpetamise pikaajalist kogemust.

18. Õppekava kinnitamise aeg: 1. dets 2017