A1.2 - Algaja keelekasutaja

Koolituse eesmärk: saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane keeleoskus.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg: ca 100 akadeemilist tundi õpet., nendest 60 auditoorset ja 40 iseseisvat õpet.
Omandatavad suhtlusoskused:
Tervitamine, hüvastijätmine, enda tutvustamine, vabandamine, kellaaja ja kuupäeva küsimine ning selgitamine, telefonivestluse pidamine, telefonietikett, välimuse kirjeldamine, nõuannete andmine, tee küsimine ja tee juhatamine, kaebuste esitamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
• Oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta ning vastata sama ringi küsimustele.
• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
• Mõistab lühikesi lihtsaid tekste ja sõnumeid.
• Mõistab küsimusi ja juhtnööre, suudab järgida lühikesi ja lihtsaid näpunäiteid.
• Saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest.