Soorita keeletest ja saad teada, mis tasemega kursus endale valida.

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

1.1  Multilingua Keelekeskus OÜ juhatuse  poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Multilingua Keelekeskus.

1.2  Multilingua Keelekeskus korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1  Multilingua Keelekeskuse kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises.

2.2  Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi regulaarseid õpetajate täiendkoolitusi (kord kuus toimuvad Multilingua õpetajate õpitoad ja iga-aastane sügisseminar). Multilingua õpetajad osalevad ka muudel metoodika-alastel koolitustel nii Eestis kui välismaal (Erasmus+ programmi raames).

2.3  Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1  Kõik kursused on Multilingua Keelekeskuse kodulehel üleval vähemalt kaks kuud enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad õppidasoovijad  määratleda endale sobivaimaid kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel.

3.2  Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Kursusele registreeruda soovijad suunatakse sooritama keeletaseme on-line testi või määrama oma keeleoskustaset 9-pallisel kiirhindamise skaalal, mis asub Multilingua Keelekeskuse kodulehel.

3.3  Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.

3.4  Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.

3.5  Multilingua Keelekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas, aadressil Pärnu mnt. 16, 3. korrus. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja internetiühendusega.

3.6  Multilingua Keelekeskuses on kõikidele õppijatele kättesaadav joogivesi, kohv, tee.

 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1  Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal  tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.

4.2  Tagasisideküsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis jääb aluseks edasise õppekvaliteedi ja keelekeskuse töö korralduse parendamisele.