Tõlkimine

Kirjalik tõlkimine

Teostame kirjalikku tõlget, tekstide sisulist toimetamist ja keelekorrektuuri ligi 100 erinevas keelekombinatsioonis. Teeme koostööd enam kui 50 kogenud tõlkijaga, mis võimaldab kiirelt ja paindlikult leida Teile sobiv lahendus väga erinevates teemavaldkondades.

Arvestuslik lehekülg
Arvestuslikuks tõlkeleheküljeks (1 a/lk) on meil 1800 tähemärki koos tühikutega. Arvestusliku lehekülje pikkus erineb büroost büroosse ja riigist riiki ning on kokkuleppeline. EL maades näiteks on a/lk pikkuseks 1600 tähemärki ja mõnel pool loetakse hoopis sõnu. Olenevalt šrifti suurusest ja ridade tihedusest võib ühele A4 lehele mahtuda mitu arvestuslikku lehekülge. Nii või teisiti on hinna kalkuleerimise tegelikuks aluseks tõlkimisele kuluv aeg: tellija ostab vastava hariduse ja kogemustega tõlkija aega. Tähemärkide arv on selle aja ühikuline teisendus, mida on lihtne määrata ja kontrollida nii tõlke osutajal kui tellijal.

Normkiirus
Tavapäraseks tõlkimise kiiruseks loetakse 5 arvestuslikku lehekülge päevas, millele vajadusel lisandub 1 päev teksti toimetamiseks. Kvaliteetne tõlge eeldab teksti läbilugemist, mõistmist ning terminite väljaotsimist, seejärel tõlkimist ning mitmekordset läbilugemist võimalike keele- ja näpuvigade parandamiseks. Hea tulemus nõuab oma aja.

Lihttõlge
Grammatiliselt ja tähenduslikult korrektne tõlge, mis rahuldab enamiku üks-ühele suhtlemise situatsioone nii eraisikute kui ka firmade vahel. Kitsad erialased terminid kooskõlastatakse tellijaga või tõlgitakse vastavalt tõlkija parimale teadmisele.

Spetsiifiline tõlge
Kindlat valdkonda käsitlev tõlge, mille puhul on oluline valdkonna terminoloogia täpne ja asjatundlik kasutamine. Rakendatakse valdkonda hästi tundvat tõlkijat või täiendavat erialast toimetamist.

Reklaamteksti tõlge
Olemasoleva teksti ümberkirjutamine sihtkeelde. Eesmärgiks ei ole sõnade ega otseste tähenduste vaid pigem peidetud tähenduste ja tunnete edasiandmine sihtauditooriumile mõistetaval ja suupärasel kujul. Siia alla ei arva me lihtkujulisi, informeerivaid tekste (nt brošüürid, tootekirjeldused), mida ka sageli reklaamtekstideks nimetatakse.

Toimetamine
Keeleliseks toimetamiseks ehk korrektuuriks rakendatakse keelespetsialisti, kellele tõlke sihtkeel on soovitavalt emakeeleks (nn native speaker). Nii tagatakse tõlke absoluutne keeleline suupärasus ja korrektsus. Sisulisel toimetamisel rakendatakse konkreetse valdkonna spetsialisti. Nii tagatakse täiendavalt tõlke erialane täpsus ja arusaadavus.

Küsi pakkumist