Malle Nei

Malle Nei Õpetajate Lehes: Võõrkeelte tähtsus ei kahane, muutub õppimisviis

Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse juht Malle Nei kirjutab 20.01.2023 Õpetajate Lehes, milline võiks olla võõrkeelte õppimise tulevik ja millist rolli mängib siin õpetaja.

Loe ja mõtle kaasa, kuivõrd Sina väärtustad võõrkeelte oskust. 🤔

Järgneb artikkel “Võõrkeelte tähtsus ei kahane, muutub õppimisviis”:

Viimase rahvaloenduse andmetel oskab 76% eestimaalastest mõnda võõrkeelt. 2011. aasta rahvaloenduse järgi oli mõne võõrkeele oskajaid 69% ning 2000. aastal 64%. Oskajate arv suureneb, sest võõrkeel(t)e-oskuse tähtsus kasvab.

Euroopa Nõukogu propageerib hoolega keeleõpet ja mitmekeelsust. Nende üks eesmärke on ärgitada kõiki õppima ja rääkima rohkem keeli, et parandada üksteisemõistmist ja hõlbustada suhtlemist. See eesmärk on paremini saavutatav, kui mõtestame enda jaoks võõrkeeles suhtlemise ja sellest arusaamise vajaduse.

Keeleõpe on osa elukestvast õppest, seetõttu on oluline anda noortele edasi arusaam, et (keelte) õppimine ei lõpe keskkooli või ülikooli lõpetamisega.

Kuidas käib keelte õppimine ajaga kaasas?

Võõrkeeleõppe meetodid muutuvad. Õppijate käsutuses on võimsad keeleõppe tööriistad, nagu veebikursused ja -keskkonnad, äpid, virtuaalsed klassiruumid, lõputud õppematerjalid internetis, sh mitmesugused tekstid, audioraamatud, laulud, harjutused, veebisõnaraamatud, videod, filmid, mängud jms. Nende kasutamine keeleõppes loob võimaluse ümbritseda end õpitava keelega ja õppida seda endale sobival ajal, kohas ja mahus.

Õppimine väljaspool klassiruumi (pargis, raamatukogus, muuseumis jms), õppimine (laua)mängude abil muutub aina populaarsemaks ka täiskasvanuhariduses. Nende meetodite edu taga peitub kohalolek. Selline õppimine võimaldab mitte keskenduda niivõrd keele struktuuride ja sõnavara omandamisele, vaid tunda eduelamust: enese väljendamine sihtkeeles ei olegi keeruline ja ma saan hakkama. Tänapäeval eeldatakse, et (keelt) õppida on põnev. Väga oluline on olla mõttega kohal ja tahta õppida.

Hoolimata õppevõimaluste paljususest, näeme keeltekoolis tegutsedes, et vajadus professionaalse keeleõpetaja järele ei ole vähenenud, vastupidi, praktiku abi on endiselt hinnas. Ja see on hea, sest õpetaja oskuslik juhendamine, toetamine, õppijale tagasiside andmine, tema õpitee kavandamine ja analüüsimine on väga oluline.

Õpetaja võtab üle mentori rolli

Õpetaja roll muutub ajaga. Tänapäeva keeleõpetaja on eeskätt juhendaja, kes on valmis koos õppijatega eesmärke seadma, nende õpitegevusi ja -strateegiat kavandama, suunama õppijaid arenema ja saavutama. Õpetaja võtab üle mentori rolli, avab õppija potentsiaali võõrkeele omandamisel, eesmärkide saavutamisel ja suunab õppijat võtma vastutust enda õpitulemuste saavutamise eest.

Näeme oma igapäevatöös, et teadlik õppija saavutab paremaid tulemusi ja on oma saavutustega rohkem rahul. Oluline on individuaalne lähenemine õppijale. Meie keeltekool pakub igale soovijale keelenõustamist, mille käigus vaadatakse läbi õppija ressursid ja nende rakendamise võimalused, aidatakse mõista õppija keeleoskuse arenguvajadusi. See on hea start edukaks keeleõppeks.

Globaliseeruvas maailmas on keelteoskus hädavajalik. Multilingua keeltekooli juhtlause on „Maailm ootab. Räägi temaga!“.

Artikkel on leitav Õpetajate Lehest: https://opleht.ee/2023/01/voorkeelte-tahtsus-ei-kahane-muutub-oppimisviis/.