Muljeid RELANG koolituselt Tartus

  5.-7. märtsil võtsid Multilingua õpetajad Ly Leedu ja Kristi Karjatse osa Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse ja Euroopa Komisjoni koostöös pakutavast koolitusest RELANG (Relating language curricula, test and examination to the Common European Framework of Reference). Koolitajateks olid José Noijons ja Gábor Szabó. Eestipoolsed võõrustajad olid Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne anti välja 2018. aastal,  eestikeelne versioon peaks lõplikult valmima 2020. a jooksul. Suurimateks muutusteks võrreldes vana raamdokumendiga on üks uus tase- eel-A1, hulk uusi lisandunud hindamisskaalasid, nt veebisuhtluse pädevuse ja teiste vahendustegevuste (Mediation) hindamiseks, samuti on lisandunud tasemekirjeldustesse uusi teemasid, sest maailm on 10 aasta jooksul edasi arenenud.

Meie kolmepäevase koolituse teemaks oli “Vahendamise ja mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse oskuste hindamine õppeprotsessis”. Koolitusest võtsid osa Eesti võõrkeelte õpetajad, ülikoolide õppejõud ja teised keeleeksperdid. Kolme päeva jooksul tutvusime Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaande uute tasemekirjeldustega. 

Esimese päeva ülesandeks oli võrrelda Eesti riiklikke põhikooli ja gümnaasiumi õppekavu uute vahendamise ja mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse tasemekirjeldustega. Teisel päeval koostasime ja analüüsisime grupitööna vahendamise ja mitmekeelsuse ja –kultuurilisuse teemalisi ülesandeid, mis sobiksid kasutamiseks meie enda töös. See aitas paremini mõista, mille poolest erinevad vahendamine ja tõlkimine (see on ainult üks võimalik vahendamise viis). Vahendamine on hoopis laiem, see hõlmab ümberjutustust, tabelite ja diagrammide selgitamist, veebist leitud infost kokkuvõtte tegemist ja edastamist nii suuliselt kui kirjalikult jne. Ma olen aastaid tunni algul oma õppijatelt küsinud- mis uudist? Nüüd selgus, et ma olen mitte lihtsalt arendanud rääkimisoskust, vaid ka samavõrra õpetanud vahendamist 🙂 Kolmandal päeval tegelesime hindamisskaalade koostamise ja esitlemisega.

Koolitus aitas paremini mõista, millist rolli võiks keeleõppe protsessis, sh hindamises (nii kujundavas kui ka kokkuvõtvas) mängida vahendamine ja mitmekeelsuse oskused.

Ly Leedu – Multilingua Keelekeskuse metoodik ja eesti keele õpetaja