Multilingua olevik ja tulevik sügisseminari aruteludest lähtuvalt

Oktoobri esimeses õpitoas tegi inglise keele õpetaja, coach ja superviisor Evelyn Soidla kokkuvõtte augusti lõpus toimunud Multilingua õpetajate sügisseminari tulemustest.

Sügisseminari üheks eesmärgiks oli ühiselt kaardistada meie praegune seis ja arutleda tulevaste arengute, liikumissuundade ja võtmeküsimuste üle.

Multilingua keelekooli olevikku ja tulevikku lahati läbi õpetajate, esitades meeskondadele 5 olulisemat küsimust ja otsides neile võimalikult laiapõhjalisi vastuseid.

Esimene küsimus oli õppija ehk kliendi ootused läbi Multilingua õpetaja silmade. Kolm kõige olulisemat ootust olid nn tailor made ehk konkreetsele õpilasele suunatud keeleõpe, metoodika originaalsus ning tulemusele orienteeritus ehk soov, et õpitut oleks võimalik kohe kasutada.

Teise küsimusega selgitati välja, milliseid õppemeetodeid Multilingua õpetaja ise pakub ja seeläbi ka kõige tulemuslikumaks peab. Olulisematena toodi välja keelepuu, mängud (sh rollimängud) ja google classroom platvormi kasutamine. Lisaks neile nimetati veel kümmekond muud meetodit, milledest  õpitoast osavõtjad ka vähemalt viit kindlasti regulaarselt kasutavad.

Kolmandaks arutelupunktiks olid õppevormid, mida Multilingua võiks veel pakkuda. Kõige enam nimetati õuesõpet ehk õppetunde väljaspool klassi, grammatika õppimist läbi laulude ja NLP võtete kasutamist.

Ligilähedaselt samad olid ka õpetajatepoolsed ootused täiendõppele, kus olulisematena nimetati digipädevuste suurendamist, klassist välja tunde ja juba tutvustatud meetodite rakendamisoskuste täiendamist.

Neljanda ja viienda teemana olid õpetajate ootused Multilingua meeskonna liikmena ja õpetajate omapoolne panus Multilingua meeskonda. Hea oli tõdeda, et õpetajad ootasid keeltekoolilt meeldivat ja tõhusat koostööd, arutelusid ja kaasamõtlemist ning avatust ja läbipaistvust. Omalt poolt soovisid nad pakkuda tuge ja nõuandeid, positiivsust, uusi ideid ja mõtteid. Need vastused kinnitasid, et Multilinguas õpetatakse ja liigutakse edasi ühtsena ja peetakse oluliseks meeldivat ja toetavat meeskonnatööd.

Sügisseminar näitas, et Multilingua õpetajad peavad väga oluliseks panustada oma mõtete ja arvamustega keeltekooli üldisesse käekäiku ja seeläbi oma töökeskkonna kaasajastamisse ja arendamisse. Samas tekitas digipädevuste vajalikkus ja rakendamisulatus igapäevases õppetöös ka õpitoa kõige suurema diskussiooni. Kui suurel määral, millises keeleastmes ja millise õppevormi korral? Kas klient pigem ootab ja eeldab seda või soovib nn traditsioonilist õpet? Kas digimaterjalide keskonnasõbralikkus on ka teema? Ja kuigi päris ühisele seisukohale ei jõutudki, tunnistasid kõik kohalviibijad, et digipädevused ei ole enam tulevik, vaid üha enam praeguste õppijate eeldus ja ootus.

Kokkuvõtteks jäi õpitoas aruteludest kõlama teadmine, et Multilingua õpetajad teevad oma tööd südamega, laiendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, hoolivad oma õppijatest ning hindavad Multilinguapoolset tuge, mõistmist ja mõnusat keskkonda väga oluliseks isiklikule rahulolule ja arengule.

Juba kahe nädala pärast, 25. oktoobril ootame kõiki Multilingua järgmisesse õpituppa, kus teemaks on huumori kasutamine keeleõppes.