Multilingua Keelekeskus OÜ koolituslepingu tüüptingimused

Käesolevad Tüüptingimused on kinnitatud Multilingua Keelekeskus OÜ juhatuse poolt „ 1. ” detsembril
2011 a.
Multilingua Keelekeskus on Austria-Soome erakapitalil põhinev keeltekool, mis asutati 1994. aastal.
Käesolevad tüüptingimused on eelnevalt välja töötatud kasutamiseks teise lepingupoole suhtes.
Tüüptingimused on Koolituslepingu osaks ja teisel lepingupoolel on võimalus nende sisust teada
saada Multilingua Keelekeskuse koduleheküljel internetis.
Kui tüüptingimus on sisult vastuolus lepingupoolte poolt eraldi kokku lepitud tingimusega, kehtib eraldi
kokku lepitud tingimus.
Tüüptingimust tuleb tõlgendada nii, nagu teise lepingupoolega sarnane mõistlik isik seda samadel
asjaoludel mõistma pidi.
1. ÜLDSÄTTED.
1.1. Tüüptingimuste täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning
Koolituslepingust.
1.2. Tüüptingimused sisaldavad loetelu kõigist Koolitatava poolt kandmisele kuuluvatest kuludest.
1.3,Tüüptingimused ja Koolitusleping moodustavad ühtse ja jagamatu kokkuleppe Poolte vahel.
2. KOOLITUSE ÜLDPÕHIMÕTTED.
2.1. Multilingua Keelekeskuse kursused viiakse läbi vastavalt EV Haridus-ja teadusministeeriumi poolt
välja antud koolitusloale nr HTM 7038 ja kinnitatud õppekavade alusel.
2.2. Võõrkeeleõppe aluseks on kommunikatiivne õppemeetod ja Euroopa keeleõppe raamdokument:
õppimine, õpetamine ja hindamine.
2.3. Multilingua Keelekeskuses töötavad võõrkeeleõpetajad omavad erialast kõrgharidust ja
täiskasvanute õpetamise kogemust.
2.4. Keelekursuse õppeperiood kestab vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt kinnitatud
tunniplaanile ja ajakavale.
2.5. Keelekursuse tundide maht (akadeemiliste tundide arv) on eelnevalt määratud Multilingua
Keelekeskuse poolt.
2.6. Multilingua Keelekeskuses on võimalik õppida eesti, hiina, hispaania, hollandi, inglise, itaalia,
kreeka, norra, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja vene keeli.
2.7. Multilingua Keelekeskuses saab võtta keelekonsultatsioone või Multilingua Keelekeskuse kaudu
välismaale keelekursustele minna.
3. KOOLITUSE VORMID.
3.1. Multilingua Keeltekeskuses saab võõrkeeli õppida järgnevates õppevormides:
3.1.1. Grupiõpe – s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-8 inimesega grupis, kelle keeletase on
sarnased.
3.1.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel
õppijat.
3.1.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat. Õppekava,
tundide ajagraafik ning tundide toimumiskoht vastavalt õpetaja ja õppija(te) ühisele kokkuleppele.
3.1.4. Multi-skype õpe – s.o. individuaalõppevorm, mille tunnid viiakse läbi internetitelefoni vahendusel.
Õppekava ja tundide ajagraafik vastavalt õpetaja ja õppija ühisele kokkuleppele.
3.1.5. Multi-More õpe – on õppevorm, mis koosneb kahest osast; grupiõppest vastavalt tunniplaanile
ning iseseisvast õppest internetipõhises keeleõppekeskkonnas Tell Me More.
3.1.6. Distantsõpe- s.o. õppevorm, kus õppija õpib võõrkeelt iseseisvalt internetipõhises
keeleõppekeskkonnas Tell Me More.
3.1.7. Firmasisesed koolitused- s.o. keelekoolitus, mis on tellitud tööandja poolt.
3.2. Konkreetne koolituse vorm näidatakse Koolituslepingus.
4. KOOLITUSE KOHT.
4.1. Keeleõppe toimumiskoht on Multilingua Keelekeskus aadressil Pärnu mnt. 16, Tallinn kui ei ole
kokkulepitud teisiti. Firmasisene koolitus võib toimuda nii Multilingua kui tellija ruumides. Kui keeleõpe
toimub Tellija ruumides, tagab Tellija koolituseks sobivate tingimustega õpperuumi olemasolu. Juhul
kui kursused toimuvad mujal kui Multilingua Keelekeskuse ruumides, teavitatakse õpperuumi
asukohast kõiki kursusel osalejaid.
5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
5.1. Multilingua Keelekeskus kohustub:
5.1.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
5.1.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
5.1.3. Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
5.1.4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega
kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
5.1.5. Väljastama kursuse lõpus tunnistuse nendele õppijatele, kes on osalenud vähemalt 50%
kursuse tundidest ja sooritanud kursuse lõputesti.
5.1.6. Multilingua Keelekeskusel on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
5.1.7. Multilingua Keelekeskusel on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud
kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
5.1.8. Multilingua Keelekeskusel on õigus muuta kursuse mahtu ja hinda kui õppegruppi on
registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
5.1.9. Multilingua Keelekeskuse ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.
5.2. Õppija kohustub:
5.2.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult
taasesitatavas vormis.
5.2.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Multilingua Keelekeskusele poolt väljastatud
arve alusel.
5.2.3. Õppijal on õigus tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas
konkreetse Multilingua Keelekeskuse poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
5.2.4. Õppijal on õigus saada Multilingua Keelekeskuselt keelekursuste läbimist kinnitav tunnistus, kui
ta on osalenud õppetöös vähemalt 50% tundidest ja sooritanud lõputesti.
5.2.5. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei
vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.
5.2.6. Õppijal on õigus -5% püsikliendisoodustusele kursuse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud
Multilingua Keelekeskuse keelekursusel viimase 5 aasta jooksul.
5.2.7. Õppija on kohustatud teatama Multilingua Keelekeskusele oma puudumisest individuaalõppe
tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on Õppija kohustatud tasuma
tundide eest täies ulatuses.
5.2.8. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist
tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.
6. HIND JA MAKSETINGIMUSED.
6.1 Multilingua Keelekeskuse hinnakiri.
6.2. Konkreetne koolituse hind näidatakse Koolituslepingus ning see võib erineda hinnakirjast.
6.3. Õppija tasub kursuste eest vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt väljastatud arvele ja arvel
olevale maksetähtajale ülekandega või soovi korral Multilingua Keelekeskuse kontoris kaardimaksena
või sularahas.
6.4. Õppija ei pea Multilingua Keelekeskuse kursustele registreerudes sooritama ettemaksu. Arve
kursuse maksumusele esitatakse õppijale peale esimese tunni toimumist.
6.5. Multi More õppe või distantsõppe läbimiseks avatakse õppijale ligipääs internetikeskkonda Tell
Me More peale sellekohase arve tasumist. Õpiportaali kasutuslitsents kehtib 6 kuud avamise hetkest
ning peale arve tasumist ja paroolide edastamist õppijale pole võimalik enam litsentsi sulgeda ega ka
raha tagastada.
6.6. Juhul kui keelekursuse õppematerjaliks on originaalõpik, lisandub selle maksumus kursuse
maksumusele.
6.7. Maksetähtaegade rikkumise eest Multilingua Keelekeskus võib nõuda viivisintressi suuruses 0,5%
päevas tasumata jäänud summalt.
6.8. Juhul kui Koolitatav ei osale koolitusgraafikus planeeritud tundides, ei ole temal tasu tagasinõude
õigust.
6.9. Kui Koolitatav on teinud ettemaksu, kuid katkestab õpingud enne kursuse lõppu, raha
tagastamise küsimus otsustatakse Multilingua Keelekeskuse juhatuse poolt ning vastav taotlus võib
olla rahuldatud ainult siis kui õpingute katkestamiseks olid mõjuvad ja tõendatud põhjused.
7. MUUD TINGIMUSED.
7.1. Kõik koolituslepingud on konfidentsiaalsed.
7.2. Pretensioonid, mis puudutavad Koolituslepingu täitmist peavad olema esitatud Multilingua
Keelekeskusele viivitamata, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul peale pretensiooni aluseks olevate
asjaolude ilmnemist.
7.3. Multilingua Keelekeskus vaatab pretensiooni läbi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul selle saamise
hetkest.
7.4. Koolitusleping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni või
lepingu ülesütlemiseni Poole poolt.
7.5. Multilingua Keelekeskus võib Koolituslepingu erakorraliselt üles öelda kui Koolitatav on viivitanud
maksetingimuste täitmisega rohkem kui 7 pangapäeva arvel näidatud maksetähtajast alates või kui
koolitatava süül on rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette
vähemalt 24 tundi.
7.6. Koolitataval on õigus Koolitusleping erakorraliselt üles öelda kui Multilingua Keelekeskuse süül on
rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette vähemalt 24 tundi.