Multilingua

Keeltekoole võrdlev uuring. Multilingua pakub keeleõppe võimalusi, mida mujal naljalt ei leia

Tartu Ülikooli romanistika ja kommunikatsiooni eriala üliõpilane Kätlin Eiche viis augustis 2020 läbi Eesti keeltekoole võrdleva uuringu. Analüüsitavaid keeltekoole oli kokku 53, kelle andmed pärinesid Äripäeva 2018. a koolitusfirmade edetabelist. Analüüs põhines turu vaatlusel, kasutades avalikke kanaleid, st kodulehte, sotsiaalmeedia- jmt kanaleid. Uuringu läbiviija tegi analüüsi Multilingua Keelekeskuse praktika raames ja uuringu eesmärk oli aru saada, milliseid teenuseid pakuvad keeltekoolid Eesti turul. Aluseks võeti teenused (e keeleõppe võimalused), mida pakub just Multilingua Keelekeskus.

Sellest uuringust tuli välja, et võrreldes teiste keeltekoolidega pakub Multilingua väga palju erinevaid teenuseid ja keeleõppe võimalusi, ka selliseid, mida naljalt mujal ei leia. Inglise keele coachingut ei tundu teised keeltekoolid pakkuvat, vähemalt avaliku info põhjal mitte. Üldse tundus uuringu läbiviijale, et keeltekoolitusi juhtidele on turul vähe, vähemalt ei reklaamita neid avalikult. e-kirja teel olevat ärisuhtluse koolitust samuti teised keeltekoolid ei näi pakkuvat. Uuring näitas, et keelereiside pakkumine lastele ja noortele ei ole samuti väga levinud teenus keeltekoolide seas.

Ülevaade lähimatest konkurentidest

Välja on toodud neli põhilist konkurenti. Aluseks võeti pakutavate teenuste e keeleõppe võimaluste sarnasus.

  1. Tallinn Language Centre

Tallinn Language Centre (TLC) ja Multilingua pakutavate teenuste vahel kattuvad neliteist teenust. Tallinn Language Centre pakub kursusi  paljudele erinevatele keeletasemetele (A1-C2), sarnaselt Multilinguale. Tallinn Language Centre pakub samuti võimalust teha keeleteste, sarnaselt Multilinguale. Paljud keeltekoolid seda võimalust oma kodulehel ei paku. Mõlemad koolid pakuvad keeleõpet ka noortele ning ettevalmistust riigieksamiks. TLC pakub ka erinevaid keelereise paljudesse erinevatesse sihtkohtadesse. Meeles tuleks pidada aga seda, et TLC on osa rahvusvahelisest organisatsioonist ning seega on ka keelreiside valik suurem.

Tallinn Language Centre’i miinuseks võib pidada seda, et keeltekool õpetab vaid inglise keelt. Multilingua õpetab palju erinevaid keeli. Samuti ei tegele Tallinn Language Centre tõlkimisega. TLC koduleht on üldiselt ühekülgne ja staatiline, uut informatsiooni tuleb üsna vähe. Kodulehel kasutatavad pildid on reeglina ise tehtud.

  1. Dialoog

Dialoogil ja Multilingual on üksteist kattuvat teenust. Dialoog on üks vähestest keeltekoolidest, kes samuti pakub lisaks keeleõppele ka tõlkebüroo teenust. Dialoog pakub sarnaselt Multilinguale õpetamiseks erinevaid võõrkeeli erinevatele tasemetele. Samuti pakutakse individuaalõpet ja Skype õpet ning keeleõpet lastele ja noortele. Lisaks pakub Dialoog keelereiside võimalust ning tegeleb välismaalastele keele õpetamisega (ka võõrkeelte, mitte ainult eesti keelega), millega paljud koolid ei tegele. Dialoogi kasutab ise tehtud pilte ning koduleht on staatiline, kuid kergesti järgitav ja arusaadav.

  1. City keeltekool

City keeltekooli ja Multilingua pakutavate teenuste vahel kattuvad kümme teenust. City keeltekool pakub palju erinevaid teenuseid erinevatele vanuseklassidele ja vastavalt vajadustele (erialakeel, ettevõtte sisene koolitus, tasemeeksamiks ettevalmistavad kursused jne) pakub City keeltekool keeleõpet ka lastele ja noortele. City keeltekooli leht on üldiselt hästi üles ehitatud, visuaalidena on kasutatud kujundlikke pildipanga pilte. Koduleht on väga liikuv ja modernne, sarnaselt Multilinguale.

Multilingua eeliseks City keeltekooli ees on kindlasti informatsiooni selge olemasolu ja korras, uuendatud koduleht. City keeltekooli kodulehel puudub osade asjade kohta informatsioon ning leht on uuendamata, mis teeb teatud teenuste olemasolu kaheldavaks ning lehe halvasti jälgitavaks.

  1. Atlasnet

Atlasnetil ja Multilingual on kaheksa kattuvat teenust. Atlasneti tooks välja põhjusel, et nende põhiliseks klientuuriks on vene keelt rääkivad inimesed. Seetõttu on ka Atlasneti keeltekoolil turgu. Paljud keeltekoolid on eesti keele baasil ning ei paku vene keele baasil võõrkeelte õpet. Atlasnet pakub samuti keeleõpet lastele ja noortele. Atlasneti kasuks räägib rohke sotsiaalmeedia kasutamine. Keeltekoolil on sotsiaalmeedia kontod nii eesti-, inglis- kui ka venekeelses keskkonnas. Youtube’s kajastavad nad palju oma tegemisi.

Atlasneti kahjuks räägib koduleht, mis on üsna arusaamatu ja halvasti planeeritud. Raske on leida informatsiooni, kasutatud on liiga palju erinevaid fonte ja pilte. Koduleht pole modernne ning on halvasti kujundatud.

Uuringu läbiviija kokkuvõte Multilingua keelekeskuse olukorra kohta turul

Võrreldes teiste keeltekoolidega saab öelda, et Multilingua keelekeskus pakub palju erinevaid teenuseid ja keeleõppe võimalusi, lisaks on võimalik saada ka tõlketeenuseid. Uuringu läbiviija arvetes tuleks jätkata inglise keele coaching’u teenuse ning juhtidele keeltekoolituste pakkumisega, kuna neid teised koolid peaaegu et ei paku. Samuti on hea idee pakkuda e-kirja teel olevat ärisuhtluse koolitust, kuna tegu on väga vajaliku oskusega ning koolitusturul seda ei leidu.

Konkurente analüüsides paistis silma asjaolu, et üldse pööratakse vähe rõhku professionaalide ja juhtide koolitamisele. Seega võiks järeledada, et juhtivatel kohtadel olevatel inimestel võiks olla nõudlus teatud teenuste järele keeleõppes. Keelereiside pakkumine lastele ja noortele tundub samuti perspektiivikas väljund, sest seda teenust pakuvad vaid vähesed keeltekoolid.

Märkimist väärib Multilingua koduleht ja sellel olev uudisvoog, mis annab keeleõppijale ülevaate keelekeskuses toimuva kohta ning aitab olla kursis  arengutega keeltekoolis. Enamike keeltekoolide kodulehtedel puudub sarnane funktsioon.

Multilingua võiks pakkuda rohkem koolitusi vene keele baasil, sest arvestades venekeelse elanikkonna hulka Eestis, siis nende potentsiaal teenuste tarbjana võiks olla suur. Hetkel ei näi keeltekoolid väga pakkuvat näiteks võõrkeele (lisaks eesti keelele) õpet venelastele vene keele baasil ning see annab eelise venekeelsetele keeltekoolidele, kes seda teevad. Samuti võiks Multilingua enam tegeleda sisserännanute keeleõppega (mitte ainult eesti keele õpetamisega), sest sisserändajad ja võõrtöölised võiksid samuti olla potentsiaalsed keelekeskuse teenuste tarbijad.

Multilinguale võiks soovitada julgemat sotsiaalmeediakanalite kasutust. Silma jäid konkurentide erinevad sotsiaalmeedia kontod. (NB! Uuringu ajal ei olnud veel Multilingua Linkedin kontot – Multilingua keelekeskus). Osad koolid kasutavad edukalt ka Youtube´i kanalit, mida Multilingua üldse ei tee. Sealgi saab videodena kajastada kooli igapäevast tegevust.

Kokkuvõttes pakub Multilingua palju erinevaid teenuseid, mis võiks luua eeliseid konkurentide ees. Kodulehe väljanägemine on üks parimatest kodulehtedest teiste keeltekoolide seas. Kodulehel on informatsioon selge, lihtsasti leitav ja järgitav.

 

Keeltekoolide uuringu üksikasjalikumad tulemused (kokku analüüsiti 53 kooli):

Avatud suhtluskeele kursused

Avatud suhtluskeele kursusied – 32 keeltekooli.

Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursused – 32 keeltekooli.

Distantsõppe kursused – 29 keeltekooli (Osad koolid pakuvad seda teenust ainult teatud tasemetele ja kindlate kursuste raames).

Erialakeele kursused – 28 keeltekooli.

Individuaalõpe

Individuaalõpe – 40 keeltekooli.

Skype teel õpe – 25 keeltekooli.

Individuaalne erialakeele õpe – 27 kooli.

Inglise keele coaching’ut ei paku mitte ükski teine keeltekool peale Multilingua.

Ettevõttesisene koolitus

Tööalase suhtluskeele kursused – 28 keeltekooli.

Ingliskeelse ärikeele suhtlusõpet e-kirja – 5 keeltekooli. (Ei ole välistatud, et teised keeltekoolid õpetavad seda sama asja tööalase suhtluskeele kursuse raames, kuid eraldi välja toodud kursuse või selle osana oli see vaid viiel keeltekoolil.)

Inglisekeelne suhtlemiskunsti kursus juhtidele – 2 keeltekooli.

Keeleõpe välismaal

Välismaa keeltekoolide kursuste edasimüümine – 6 keeltekooli.

Välismaa keeltekoolide online kursuste edasimüümine – 2 keeltekooli.

Cambridge eksamiks ettevalmistav kursus – 3 keeltekooli.

IELTS eksamiks ettevalmistav kursus – 7 keeltekooli.

Keeleõpe lastele

Keelekursused lastele – 14 keeltekooli.

Keelekursused koolinoortele – 10 keeltekooli.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistav kursus – 4 keeltekooli.

Keeleõpe koolinoortele välismaal – 3 keeltekooli.

NB! Kõiki eelpool nimetatud teenuseid saab Multilingua Keelekeskusest.