Multilingua Keelekeskus OÜ koolituslepingu tüüptingimused

Käesolevad Tüüptingimused on kinnitatud Multilingua Keelekeskus OÜ juhatuse poolt „ 1. ” detsembril 2011 a.
Multilingua Keelekeskus on 1994. aastal asutatud keeltekool, mille põhitegevusalaks on täiskasvanute keeleõpe.
Käesolevad tüüptingimused on eelnevalt välja töötatud kasutamiseks teise lepingupoole suhtes.
Tüüptingimused on Koolituslepingu osaks ja teisel lepingupoolel on võimalus nende sisust teada saada Multilingua Keelekeskuse koduleheküljel internetis.
Kui tüüptingimus on sisult vastuolus lepingupoolte poolt eraldi kokku lepitud tingimusega, kehtib eraldi kokku lepitud tingimus.
Tüüptingimust tuleb tõlgendada nii, nagu teise lepingupoolega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel mõistma pidi.

1. ÜLDSÄTTED.
1.1. Tüüptingimuste täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Koolituslepingust.
1.2. Tüüptingimused sisaldavad loetelu kõigist Koolitatava poolt kandmisele kuuluvatest kuludest.
1.3, Tüüptingimused ja Koolitusleping moodustavad ühtse ja jagamatu kokkuleppe Poolte vahel.

2. KOOLITUSE ÜLDPÕHIMÕTTED.
2.1. Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist.
2.2. Võõrkeeleõppe aluseks on kommunikatiivne õppemeetod ja Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.
2.3. Multilingua Keelekeskuses töötavad võõrkeeleõpetajad omavad erialast kõrgharidust ja täiskasvanute õpetamise kogemust.
2.4. Keelekursuse õppeperiood kestab vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt kinnitatud tunniplaanile ja ajakavale.
2.5. Keelekursuse tundide maht (akadeemiliste tundide arv) on eelnevalt määratud Multilingua Keelekeskuse poolt.
2.6. Multilingua Keelekeskuses on võimalik õppida araabia, eesti, hiina, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, jaapani, kreeka, läti, norra, portugali, prantsuse, poola, rootsi, saksa, soome, taani, türgi ja vene keelt.
2.7. Multilingua Keelekeskuses saab võtta keelekonsultatsioone või Multilingua Keelekeskuse kaudu välismaale keelekursustele minna.

3. KOOLITUSE VORMID.
3.1. Multilingua Keelekeskuses saab võõrkeeli õppida järgnevates õppevormides:
3.1.1. Grupiõpe – s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-8 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnased.
3.1.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat.
3.1.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat. Õppekava, tundide ajagraafik ning tundide toimumiskoht vastavalt õpetaja ja õppija(te) ühisele kokkuleppele.
3.1.4. Multi-skype õpe – s.o. individuaalõppevorm, mille tunnid viiakse läbi internetitelefoni vahendusel. Õppekava ja tundide ajagraafik vastavalt õpetaja ja õppija ühisele kokkuleppele.
3.1.5. Firmasisesed koolitused- s.o. keelekoolitus, mis on tellitud tööandja poolt.
3.2. Konkreetne koolituse vorm näidatakse Koolituslepingus.

4. KOOLITUSE KOHT.
4.1. Keeleõppe toimumiskoht on Multilingua Keelekeskus aadressil Pärnu mnt. 16, Tallinn kui ei ole kokkulepitud teisiti. Firmasisene koolitus võib toimuda nii Multilingua kui tellija ruumides. Kui keeleõpe toimub Tellija ruumides, tagab Tellija koolituseks sobivate tingimustega õpperuumi olemasolu. Juhul kui kursused toimuvad mujal kui Multilingua Keelekeskuse ruumides, teavitatakse õpperuumi asukohast kõiki kursusel osalejaid.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
5.1. Multilingua Keelekeskus kohustub:
5.1.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
5.1.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
5.1.3. Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
5.1.4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel toimumata jäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.
5.1.5. Väljastama kursuse lõpus tunnistuse nendele õppijatele, kes on osalenud vähemalt 50% kursuse tundidest ja sooritanud kursuse lõputesti.
5.1.6. Multilingua Keelekeskusel on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.
5.1.7. Multilingua Keelekeskusel on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
5.1.8. Multilingua Keelekeskusel on õigus muuta kursuse mahtu ja hinda kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
5.1.9. Multilingua Keelekeskuse ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.
5.2. Õppija kohustub:
5.2.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.
5.2.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Multilingua Keelekeskusele poolt väljastatud arve alusel.
5.2.3. Õppijal on õigus tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse Multilingua Keelekeskuse poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.
5.2.4. Õppijal on õigus saada Multilingua Keelekeskuselt keelekursuste läbimist kinnitav tunnistus, kui ta on osalenud õppetöös vähemalt 50% tundidest ja sooritanud lõputesti.
5.2.5. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.
5.2.6. Õppijal on õigus -5% püsikliendisoodustusele kursuse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud Multilingua Keelekeskuse keelekursusel viimase 5 aasta jooksul.
5.2.7. Püsikliendisoodustus ei kehti kui kursusel on varajase registreeruja soodushind.
5.2.8. Õppija on kohustatud teatama Multilingua Keelekeskusele oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on Õppija kohustatud tasuma toimumata jäänud tundide eest täies ulatuses.
5.2.9. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.

6. HIND JA MAKSETINGIMUSED.
6.1 Multilingua Keelekeskuse hinnakiri.
6.2. Konkreetne koolituse hind näidatakse Koolituslepingus ning see võib erineda hinnakirjast.
6.3. Õppija tasub kursuste eest vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt väljastatud arvele ja arvel olevale maksetähtajale ülekandega või soovi korral Multilingua Keelekeskuse kontoris kaardimaksena või sularahas.
6.4. Õppija ei pea Multilingua Keelekeskuse kursustele registreerudes sooritama ettemaksu. Arve kursuse maksumusele esitatakse õppijale peale esimese tunni toimumist.
6.5. Juhul kui keelekursuse õppematerjaliks on originaalõpik, lisandub selle maksumus kursuse maksumusele.
6.6. Maksetähtaegade rikkumise eest Multilingua Keelekeskus võib nõuda viivisintressi suuruses 0,5% päevas tasumata jäänud summalt.
6.7. Juhul kui Koolitatav ei osale koolitusgraafikus planeeritud tundides, ei ole temal tasu tagasinõude õigust.
6.8. Kui Koolitatav on teinud ettemaksu, kuid katkestab õpingud enne kursuse lõppu, raha tagastamise küsimus otsustatakse Multilingua Keelekeskuse juhatuse poolt ning vastav taotlus võib olla rahuldatud ainult siis kui õpingute katkestamiseks olid mõjuvad ja tõendatud põhjused.

7. MUUD TINGIMUSED.
7.1. Kõik koolituslepingud on konfidentsiaalsed.
7.2. Pretensioonid, mis puudutavad Koolituslepingu täitmist peavad olema esitatud Multilingua Keelekeskusele viivitamata, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul peale pretensiooni aluseks olevate asjaolude ilmnemist.
7.3. Multilingua Keelekeskus vaatab pretensiooni läbi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul selle saamise hetkest.
7.4. Koolitusleping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni või lepingu ülesütlemiseni Poole poolt.
7.5. Multilingua Keelekeskus võib Koolituslepingu erakorraliselt üles öelda kui Koolitatav on viivitanud maksetingimuste täitmisega rohkem kui 7 pangapäeva arvel näidatud maksetähtajast alates või kui koolitatava süül on rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette vähemalt 24 tundi.
7.6. Koolitataval on õigus Koolitusleping erakorraliselt üles öelda kui Multilingua Keelekeskuse süül on rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette vähemalt 24 tundi.