Multilingua Keelekeskus OÜ koolituslepingu tüüptingimused 

Koolituslepingu tüüptingimused on kinnitanud Multilingua Keelekeskus OÜ juhatus 5. septembril 2023. a.

Multilingua Keelekeskus on 1994. aastal asutatud keeltekool, mille põhitegevusalaks on täiskasvanute, koolinoorte ja laste keeleõpe. 

Käesolevad tüüptingimused on eelnevalt välja töötatud kasutamiseks teise lepingupoole suhtes. Tüüptingimused on Koolituslepingu osaks ja teisel lepingupoolel on võimalus nende sisust teada saada Multilingua Keelekeskuse koduleheküljel internetis. 

Kui tüüptingimus on sisult vastuolus lepingupoolte poolt eraldi kokku lepitud tingimusega, kehtib eraldi kokku lepitud tingimus. 

Tüüptingimust tuleb tõlgendada nii, nagu teise lepingupoolega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel mõistma pidi. 

  1. ÜLDSÄTTED 
  1. 1 Tüüptingimuste täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Koolituslepingust. 
  1. 2 Tüüptingimused sisaldavad loetelu kõigist Koolitatava poolt kandmisele kuuluvatest kuludest. 
  1. 3 Tüüptingimused ja Koolitusleping moodustavad ühtse ja jagamatu kokkuleppe Poolte vahel. 
  2. KOOLITUSE ÜLDPÕHIMÕTTED 

Multilingua Keelekeskus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist. 

2.1 Võõrkeeleõppe aluseks on kommunikatiivne õppemeetod ja Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. 

2.2 Multilingua Keelekeskuses töötavad võõrkeeleõpetajad omavad erialast kõrgharidust ja täiskasvanute, noorte ja laste õpetamise kogemust. 

2.3 Keelekursuse õppeperiood kestab vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt kinnitatud tunniplaanile ja ajakavale. 

2.4 Keelekursuse tundide maht (akadeemiliste tundide arv) on eelnevalt määratud Multilingua Keelekeskuse poolt. 

2.5 Multilingua Keelekeskuses on võimalik õppida araabia, eesti, hiina, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, jaapani, kreeka, läti, norra, portugali, prantsuse, poola, rootsi, saksa, soome, taani, türgi ja vene keelt. 

2.6 Multilingua Keelekeskuses saab võtta keelekonsultatsioone, keeleõppealast nõustamist või minna Multilingua Keelekeskuse kaudu välismaale keelekursustele. 

3. KOOLITUSE VORMID 

Multilingua Keelekeskuses saab võõrkeeli õppida järgnevates õppevormides: 

3.1 Grupiõpe – õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-8 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane. 

3.2 Minigrupiõpe – õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat. 

3.3 Individuaalõpe – õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat. 

3.4 Keeleõpe võib toimuda nii lähi- kui distantsõppena. Lähiõpe on õppevorm, kus õppetöö ajal õpetaja ja õppijad viibivad füüsiliselt ühes ruumis. Distantsõpe on õppevorm, kus õppetöö toimub virtuaalses ruumis. 

3.5 Keeleõpe võib toimuda paindõppena, kus samaaegselt osa õppijaid osaleb õppes virtuaalses ja osa füüsilises ruumis. 

3.6 Konkreetne koolituse vorm näidatakse Koolituslepingus. 

4. KOOLITUSE KOHT 

4.1. Keeleõppe toimumiskoht on Multilingua Keelekeskus, aadressil Roosikrantsi 11, Tallinn, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul kui kursused toimuvad mujal kui Multilingua Keelekeskuse ruumides, teavitatakse õpperuumi asukohast kõiki kursusel osalejaid. 

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1 Multilingua Keelekeskus kohustub: 

5.1.1 Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.  

5.1.2 Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale. 

5.1.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust. 

5.1.4 Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel toimumata jäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel ja nendele sobival ajal. 

5.1.5 Väljastama kursuse lõpus tunnistuse nendele õppijatele, kes on osalenud vähemalt 70% kursuse tundidest ja kes on omandanud kursuse õppekavas nõutud õpiväljundid. 

5.1.6 Väljastama kursuse lõpus tõendi nendele õppijatele, kes on osalenud vähem kui 50% kursuse tundidest ning ei ole omandanud õppekavas ettenähtud õpiväljundeid. 

5.1.7 Multilingua Keelekeskusel on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest. 

5.1.8 Multilingua Keelekeskusel on õigus kursuse gruppi mitte avada, kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi. 

5.1.9 Multilingua Keelekeskusel on õigus muuta kursuse mahtu ja hinda, kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid. 

5.1.10 Multilingua Keelekeskus ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust. 

5.2 Õppija kohustub: 

5.2.1 Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis. 

5.2.2 Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Multilingua Keelekeskuse poolt väljastatud arve alusel. 

5.2.3 Õppijal on õigus tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse Multilingua Keelekeskuse poolt kehtestatud maksegraafiku alusel. 

5.2.4 Õppijal on õigus saada Multilingua Keelekeskuselt keelekursuste läbimist kinnitav tunnistus, kui ta on osalenud õppetöös vähemalt 50% tundidest ja omandanud õppekavaga ettenähtud õpiväjundid. 

5.2.5 Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest. 

5.2.6 Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus loobuda lapse kohast keeleklubis teavitades sellest kirjalikult Multilingua kontaktisikut 20 päeva ette. 

5.2.7 Õppijal on õigus 10% hinnasoodustusele, kui ta jätkab järgmise mooduli või taseme kursusega kuue järgneva kuu jooksul. 

5.2.8 Püsikliendisoodustus ei kehti, kui kursusel on varajase registreeruja soodushind. 

5.2.9 Õppija on kohustatud teatama Multilingua Keelekeskusele oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on Õppija kohustatud tasuma toimumata jäänud tundide eest täies ulatuses. 

5.2.10 Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest. 

6. HIND JA MAKSETINGIMUSED 

6.1 Koolituse hind näidatakse Koolituslepingus. 

6.2 Õppija tasub kursuste eest vastavalt Multilingua Keelekeskuse poolt väljastatud arvele ja arvel olevale maksetähtajale ülekandega või soovi korral Multilingua Keelekeskuse kontoris kaardimaksena või sularahas. 

6.3 Õppija ei pea Multilingua Keelekeskuse kursustele registreerudes sooritama ettemaksu. 

6.4 Arve kursuse maksumusele esitatakse õppijale esimese koolitusnädala jooksul. 

6.5 Keelekursuste hind sisaldab õppematerjale. 

6.6 Maksetähtaegade rikkumise eest Multilingua Keelekeskus võib nõuda viivisintressi suuruses 0,5% päevas tasumata jäänud summalt. 

6.7 Juhul, kui Koolitatav ei osale koolitusgraafikus planeeritud tundides, ei ole temal tasu tagasinõude õigust. 

6.8 Kui Koolitatav on teinud ettemaksu, kuid katkestab õpingud enne kursuse lõppu, siis raha tagastamise küsimuse otsustab Multilingua Keelekeskuse juhatus ning vastav taotlus võib olla rahuldatud ainult siis, kui õpingute katkestamiseks olid mõjuvad ja tõendatud põhjused. 

7. MUUD TINGIMUSED 

7.1 Kõik koolituslepingud on konfidentsiaalsed. 

7.2 Pretensioonid, mis puudutavad Koolituslepingu täitmist, peavad olema esitatud Multilingua Keelekeskusele viivitamata, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul peale pretensiooni aluseks olevate asjaolude ilmnemist. 

7.3 Multilingua Keelekeskus vaatab pretensiooni läbi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul selle saamise hetkest. 

7.4 Koolitusleping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni või lepingu ülesütlemiseni Poole poolt. 

7.5 Multilingua Keelekeskus võib Koolituslepingu erakorraliselt üles öelda, kui Koolitatav on viivitanud maksetingimuste täitmisega rohkem kui 7 pangapäeva arvel näidatud maksetähtajast alates või kui koolitatava süül on rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette vähemalt 24 tundi. 

7.6 Koolitataval on õigus Koolitusleping erakorraliselt üles öelda, kui Multilingua Keelekeskuse süül on rikutud koolituse graafikut kolmel järjestikusel korral ja sellest ei hoiatatud ette vähemalt 24 tundi.