Jaana Sirel - Multilingua Keelekeskus OÜ

Jaana Sirel

Loading Kursused

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli aastal 2001 vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal. Lisaerialana omandasin eesti keele kui teise keele õpetaja eriala.

Pärast ülikooli lõpetamist asusin kohe tööle keeleõpetajana ja tänu sellele on mul tänaseks juba üsna laialdane praktiline kogemus. Oma õpetaja-aastate jooksul olen koolitanud täiskasvanuid, tegelenud nii kooliõpilaste kui ka eelkooliealiste lastega. Pikaajaliselt olen õpetanud eesti keelt vene õppekeelega üldhariduskoolis. Justiitsministeeriumi poolt väljakuulutatud projekti raames viisin läbi eesti keele õpet tasemetel A2 kuni B1. Olen õppijaid edukalt ette valmistanud eesti keele B1 taseme eksamiks. Olen õpetanud vene keelt võõrkeelena nii individuaal- kui grupiõppe vormis. Aastast 2017 töötan Multilingua Keelekeskuses eesti ja vene keele õpetajana. Mulle meeldib õpetada ka Skype’i vahendusel – meie kiire elutempo juures aitab selline õppeviis säästa aega ja sobib tiheda töögraafikuga inimestele.

Mind inspireerivad paljud õpikud ja õppematerjalid, kuid kindlat eelistust ei ole välja kujunenud. Adapteerin olemasolevaid õppematerjale lähtuvalt konkreetsete õpilaste vajadustest ning loon pidevalt ka ise uusi õppematerjale. Tundides eelistan kasutada kommunikatiivset õpetamismeetodit, mis asetab rõhu suhtlemisjulgusele. Minu peamiseks eesmärgiks on, et õpilane hakkaks juba esimestes tundides rääkima, julgustan teda suhtlema õpitavas keeles, luues elu igapäevaseid situatsioone ja mängides keelemänge. Minu tunnid on hästi süstematiseeritud, dünaamilised ja lõbusad. Usun, et siiras naeratus ja õigesti valitud hääletoon avavad kõik uksed ja vallutavad kõik südamed.