Kaja Kuuseok - Multilingua Keelekeskus OÜ

Kaja Kuuseok

Loading Kursused

Eesti keele õpetaja ja filoloogi kutse omandasin Tartu Ülikoolis ja olen selles valdkonnas töötanud eriala omandamisest alates. Aastakümnete jooksul olen õpetanud nii kooliõpilasi kui täiskasvanuid, kes on omandanud suhtluskeelt, ning tegelenud õppijate tasemeeksamiks ettevalmistamisega.

Keeleõppes pean oluliseks meeldivalt vaba õhkkonda. Ühise eesmärgi poole liikumisel on kandev roll õppijate ja õpetaja vastastikusel mõistmisel ja toetamisel. Kaasa haarata ja aktiivsust hoida aitavad mitmesugused rollimängud, paaris- ja väikerühmatööd.

Koolitusel kasutan nii rollimänge, suhtlussituatsioone, pantomiimi, viktoriine, intervjuusid, laule, erinevaid assotsiatsioone, riimi, rütmi jne. Paljud õppematerjalid koostan ise, sest järjepidevas koostöös õppijatega sünnivad uued vajadused ja võimalused, mida saab erinevate tegevuste/harjutuste kaudu toetada. Minu eesmärgiks on luua õppijatele mänguline ja meeleolukas keelekeskkond, kus iga huviline saab põneva õpielamuse ja tunneb rõõmu oma keelearengust.

Rõõmu tunnen võimaluste üle ennast täiendada ja arendada. Olen läbinud mitmeid koolitajate koolitusi: Tartu ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe programm, Vaikuseminutite koolitajate koolitus, aastal 2018 eesti keele kui teise keele arendamise programm.

Heatahtlik järjekindlus viib sihile.